Finne noen stoffer i denne bloggen

Cetirizin "BMM Pharma" ATC-nr: R06AE07 Virkestoff: Cetirizin

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Reactine "McNeil a division of Janssen-Cilag", Cetirizin "Merck NM", Zyrtec "UCB", Cetirizin "Actavis", Zyrtec "Farmagon", Cetirizin "ratiopharm"

Indikasjoner: Voksne og barn over 12 år:
Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (sesongbetinget og helårs), assosiert allergisk konjunktivitt og kronisk idiopatisk urtikaria.
Barn 6-12 år:
Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (sesongbetinget og helårs) og kronisk idiopatisk urtikaria.

Dosering og administrasjonsmåte: Voksne og barn over 12 år:
Én tablett daglig.
Ved døsighet kan tabletten administreres om kvelden.
Barn 6-12 år:
Én tablett (10 mg) daglig eller en ½ tablett (5mg) to ganger daglig (morgen og kveld).
Barn under 30 kg:
½ tablett (5 mg) daglig.
Kliniske forsøk med barn har vart maksimalt fire uker.
Cetirizin er kontraindikert ved alvorlig nyresykdom hos pasienten. Hos pasienter med moderat nyresykdom justeres dosen til 5 mg (½ tablett daglig). Det må utvises forsiktighet hos pasienter med mild til moderat nyresykdom eller nedsatt leverfunksjon (se 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler).
Det er ikke påvist at dosen må justeres hos eldre pasienter med god helse.
Behandlingens varighet vil variere avhengig av symptomene.

Kontraindikasjoner: Cetirizin BMM Pharma er kontraindisert for:
- Pasienter med overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor et eller flere av hjelpestofferne.
- Barn under 6 år.
- Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Advarsler og forsiktighetsregler: Hos noen pasienter kan langvarig behandling med Cetirizin BMM Pharma gi økt risiko for karies grunnet munntørrhet. Pasientene bør derfor informeres om betydningen av god tannhygiene.
Nedsatt leverfunksjon og nyresykdom kan forsinke eliminasjonen av cetirizin. Det må utvises forsiktighet når cetirizin administreres til pasienter i slike tilfeller. (Se avsnitt 4.2 om dosering og avsnitt 4.3 om kontraindikasjoner.)
Pasienter med sjeldne arvelige former for galaktoseintoleranse, Lapp-laktasemangel eller nedsatt opptak av glukose/galaktose fra tarmen bør ikke ta dette legemidlet.
Cetirizin dihydroklorid kan potensere virkningene av alkohol. Det bør derfor utvises forsiktighet ved samtidig inntak av alkohol.
Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av CNS-antidepressiva.

Bivirkninger: Kategorisering av bivirkningenes hyppighet: vanlige (>1/100, <1/10); mindre vanlige (>1/1000, <1/100); sjeldne (>1/10.000, <1/1000); svært sjeldne (<1/10.000):
Sykdommer i blod- og lymfatiske organer:
Svært sjeldne: trombocytopeni
Forstyrrelser i immunsystemet:
Sjeldne: Allergireaksjoner (se Reaksjoner i hud og underhud)
Svært sjeldne: Anafylaktisk sjokk
Psykiatriske lidelser:
Mindre vanlige: Uro
Sjeldne: Aggresjon, forvirring, depresjon, hallusinasjon, insomnia
Nevrologiske sykdommer:
Vanlige: Tretthet, døsighet
Mindre vanlige: Hodepine, svimmelhet, parestesi
Sjeldne: Kramper, bevegelsesforstyrrelser
Svært sjeldne: Smaksforstyrrelser, synkope
Dyesykdommer:
Svært sjeldne: Nedsatt akkomodasjon (evne til å fokusere), tåkesyn
Hjertesykdommer:
Sjeldne: Takykardi
Gastrointestinale sykdommer:
Vanlige: Munntørrhet
Mindre vanlige: gastrointestinale reaksjoner (kvalme, diaré, magesmerter, dyspepsi)
Sykdommer i lever og galleveier:
Sjeldne: Nedsatt leverfunksjon (økte verdier av leverenzymer (transaminaser), alkalisk fosfatase, gamma-GT, bilirubin)
Hud- og underhudssykdommer:
Mindre vanlige: Utslett, pruritus (kløe)
Sjeldne: Urticaria (elveblest)
Svært sjeldne: Angioødem, erythema multiforme
Sykdommer i nyre og urinveier:
Svært sjeldne: Dysuri, enurese, miksjonsproblemer
Generelle lidelser:
Mindre vanlige: Asteni, sykdomsfølelse
Sjeldne: ødem, vektøkning

1 kommentar: