Finne noen stoffer i denne bloggen

Cozaar Comp "MSD" ATC-nr: C09DA01 Virkestoff: Losartan og diuretika

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Cozaar Comp Forte "MSD", Cozaar Comp Forte "Orifarm", Losartan/Hydrochlorthiazid "KRKA", Losazid "Orifarm", Cozaar comp "Orifarm", Cozaar Comp Forte "Farmagon", Losartan-Hydrochlorothiazide "Teva"

Indikasjoner: Hypertensjon når monoterapi med tilsvarende doser av angiotensin II antagonist ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Dosering og administrasjonsmåte: Cozaar Comp kan gis samtidig med eller utenom måltider.
Vanlig start- og vedlikeholdsdose av Cozaar Comp er 1 tablett daglig. For pasienter hvor behandlingsresponsen ikke er tilstrekkelig på 1 tablett daglig, kan dosen forsøksvis økes til 2 tabletter en gang daglig. Maksimaldosen er 2 tabletter daglig. Maksimal blodtrykkssenkende effekt oppnås vanligvis 3 uker etter behandlingsstart.
Cozaar Comp kan gis samtidig med betareseptorblokkere og kalisumantagonister.

Kontraindikasjoner: Overømfintlighet for noen av innholdsstoffene inkl. tiazider og lignende sulfonamidderivater. Alvorlig nyre- og leversvikt, hyponatremi, hyperkalsemi, behandlingsrefraktær hypokalemi. Addison sykdom og symptomatisk hyperurikemi. Graviditet og amming.

Advarsler og forsiktighetsregler: Hypersensivitet: Angioødem. Se Bivirkninger.
Symtomgivende hypotensjon: Cozaar Comp bør ikke gis til dehydrerte pasienter, f.eks. de som behandles med høye doser diuretika. Cozaar Comp anbefales ikke til pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon
(kreatininclearance mindre enn eller lik 30 ml/min). Cozaar Comp bør anvendes med forsiktighet hos pasienter med bilateral nyrearteriestenose eller unilateral nyrearteriestenose med en gjenværende nyre. Det bør foretas regelmessig kontroll av serumelektrolytter, særlig initialt.
Metabolske og endokrine effekter: Behandlig med tiazider kan svekke glukosetoleransen. Dosejustering av diabetesmidler, inkludert insulin, kan være nødvendig (se 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon). Tiazider kan redusere utskillelsen av kalsium i urinen og kan forårsake en midlertidig og svak økning av serum kalsium. Økning av kolesterol- og triglyseridnivåer kan henge sammen med behandling med tiazider. Tiazider kan hos visse pasienter fremkalle hyperurikemi og/eller urinsyregikt. Fordi losartan senker urinsyrenivåene, vil losartan i kombinasjon med hydroklortiazid minske diuretikaindusert hyperurikemi.
Annet: Hos pasienter som behandles med tiazider kan det forekomme overømfintlighetsreaksjoner uavhengig av tidligere anamnese med allergi eller bronkialastma. Forverring eller aktivering av systemisk lupus erytematosus (SLE) har blitt rapportert ved bruk av tiazider.

Bivirkninger: Vanligst forekommende er svimmelhet (2 - 3 %).
Vanlige (>1/100): Generelle: Svimmelhet.
Mindre vanlige: Sirkulasjon: Ortostatiske effekter.
GI: Anoreksi, kvalme, brekninger, kolikk, diarré, konstipasjon.
Metabolske: Hypokalemi, hyperurikemi og urinsyregikt, hyperglykemi hos diabetikere, hypomagnesemi, hyponatremi inklusive symptomatisk hyponatremi, hyperkalsemi, hypokloremisk alkalose, hypofosfatemi.
Sjeldne (<1/1000): Hypersensitivitet: Anafylaktiske reaksjoner, feber, urtikaria, purpura, fotosensibilisering, vaskulitt, angioødem (inkl. hevelse av larynx og glottis som forårsaker obstruksjon av luftveiene og /eller hevelse i ansikt, lepper, svelg og /eller tunge har i sjeldne tilfeller blitt rapportert med losartan), noen av disse pasientene har tidligere hatt angioødem ved bruk av andre legemidler som inneholder ACE-hemmere. Vaskulitt inkludert Henoch-Schönlein purpura, sjelden rapportert ved bruk av losartan.
Blod: Leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni, aplastisk anemi, hemolytisk anemi. CNS: Paresthesia, migrene.
Hud: Exantem, urtikaria, pruritus.
Lever: Intrahepatisk gallestase, pankreatitt, unormale leverfunksjoner, hepatitt. Respirasjon: Hoste er rapportert ved bruk av losartan. Respiratorisk distress inkludert pneumoni og lungeødem.
Urogenitale: Nyresvikt, interstitiell nefritt.
Øyne: Forbigående tåkesyn.
Muskel-skjelettsystemet: Myalgia.
Laboratorieverdier: Hyperkalemi (S-kalium > 5,5 mmol/l) har blitt rapportert. Forhøyede S-ALAT verdier, som vanligvis er reversible ved seponering, har også blitt sett i sjeldne tilfeller. Da tiazider påvirker kalsiummetabolismen kan de interferere med paratyroidafunksjonstester. Kolesterol- og triglyceridverdier kan øke (se 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler). Glukosuri.

1 kommentar: