Finne noen stoffer i denne bloggen

Efexor Depot "Wyeth" ATC-nr: N06AX16 Virkestoff: Venlafaxin

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Efexor "Wyeth", Efexor Depot "Farmagon", Efexor depot "Orifarm", Venlafaxin "KRKA", Venlix "ratiopharm"

Dette er en begrenset preparatomtale, se SPC for utfyllende informasjon.

Indikasjoner: Depresjon. Profylaktisk mot tilbakefall av depresjon eller nye episoder med depresjon. Generalisert angstlidelse (GAD). Sosial fobi (SAD). Panikklidelse, med eller uten agorafobi.

Dosering og administrasjonsmåte: Efexor Depot bør tas i forbindelse med måltid. Depotkapslene svelges hele. Depotkapslene kan åpnes men innholdet må ikke tygges eller knuses. Efexor Depot tas en gang per døgn.
Initial dosering er 75 mg daglig. Ved behov kan dosen økes etter ca. to uker til 150 mg daglig.Depresjon: Ved behov kan den daglige dosen økes med 75 mg med minst fire dagers mellomrom.
Panikklidelse: Anbefalt dose er 75 mg Efexor Depot en gang daglig. Behandling bør startes med 37,5 mg per dag. Etter 4 til 7 dager, bør dosen økes til 75 mg en gang daglig. Pasienter som ikke responderer på 75 mg/dag, kan ha fordel av å øke dosen til max 225 mg/dag.Økning av døgndosen av Efexor Depot kan gjennomføres med 75 mg med intervaller på ca. 2 uker eller mer, men med minst 4 dagers mellomrom.
Maksimal døgndose er 375 mg i høyst 4 uker.
Når ønsket effekt er oppnådd reduseres dosen gradvis til laveste effektive vedlikeholdsdose (vanligvis 75-150 mg daglig). Hos eldre og hos pasienter med hjerte-karsykdom/hypertoni bør doseøkning skje med forsiktighet.
For pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon anbefales en redusert dose. Ved kreatininclearence på 10-70 ml/min bør dosen reduseres med 25-50% og ved moderat leverskade bør dosen reduseres med 50%. Ved alvorlig leverskade kan ytterligere dosereduksjon være nødvendig. For disse pasienter kan Efexor tabletter brukes.
Hos hemodialyse-pasienter må den totale dagsdose av venlafaxin reduseres med 50%. Administrering skal ikke skje under dialyse.
Barn og unge under 18 år:
Efexor Depot bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år (se 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler i SPC).

Behandlingskontroll
Behandlingen bør være minst 3 måneder (vanligvis 6 måneder) etter forbedring
Seponering av preparatet bør skje suksessivt (se 4.4. Advarsler og Forsiktighetsregler og 4.8 Bivirkninger i SPC). Dersom venlafaxin har blitt brukt lengre enn 6 uker, anbefales nedtrapping minst over en 2-ukers periode. Nedtrappingsperioden kan avhenge av dose, behandlingstid og den enkelte pasient. Dersom ingen forbedring i pasientens tilstand har inntruffet i løpet av en måned bør spesialist konsulteres.

Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for venlafaxin eller noen av hjelpestoffene, akutt hjerteinfarkt, akutt cerebrovaskulær sykdom, uttalt hypertoni. Samtidig behandling med MAO hemmere.

2 kommentarer: