Finne noen stoffer i denne bloggen

Loratadin "BMM Pharma" ATC-nr: R06AX13 Virkestoff: Loratadin

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Clarityne "Orifarm", Loratadin "Alpharma", Clarityn "Schering-Plough", Loratadin "Merck NM", Loratadin "ratiopharm", Loratadin "HEXAL", Loratadin "Sandoz"

Indikasjoner: Loratadin er indisert for symptomatisk behandling av allergisk rhinitt og kronisk idiopatisk urtikaria.

Dosering og administrasjonsmåte: Voksne og barn over 12 år: 10 mg en gang daglig (1 tablett en gang daglig). Tablettene kan tas uavhengig av måltid.
Barn 2 til 12 år: Kroppsvekt mer enn 30 kg: 10 mg en gang daglig. Kroppsvekt på 30 kg eller mindre:
Tabletten med styrken 10 mg er ikke egnet til barn med en kroppsvekt på mindre enn 30 kg.
Sikkerhet og effekt av Loratadin tabletter hos barn under 2 år er ikke klarlagt.
Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon skal gis en lavere startdose fordi de kan ha nedsatt clearance av loratadin. En startdose på 10 mg annenhver dag er anbefalt for voksne og barn som veier mer enn 30 kg.
Ingen dosejustering er nødvendig for eldre eller pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Kontraindikasjoner: Loratadin er kontraindisert hos pasienter med overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor et eller flere av hjelpestoffene.

Advarsler og forsiktighetsregler: Loratadin tabletter bør gis med forsiktighet til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (se 4.2).
Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.
Loratadin kan forhindre eller redusere positive reaksjoner ved allergitester på huden og bør seponeres minst 48 timer før slike tester skal utføres.

Bivirkninger: I kliniske studier med barn fra 2 til 12 år, ble følgende bivirkningsreaksjoner meldt oftere enn ved placebo; hodepine (2,7%), nervøsitet (2,3%), og tretthet (1%).
I kliniske studier hos voksne og ungdom med anbefalt dose på 10 mg daglig til forskjellige indikasjoner, inkludert allergisk rhinitt og kronisk idiopatisk urtikaria, ble det hos 2% av pasientene rapportert bivirkningsreaksjoner med loratadin oftere enn med placebo. De mest hyppige bivirkningsreaksjonene rapportert oftere enn med placebo var somnolence (1,2%), hodepine (0,6%), økt appetitt (0,5%) og insomnia (0,1%). Andre bivirkningsreaksjoner som ble rapportert veldig sjelden etter markedsføringstidspunkt er angitt i følgende tabell.
Forstyrrelser i immunsystemet Anafylaksi
Nevrologiske sykdommer Svimmelhet
Hjertesykdommer Takykardi, hjertebank
Gastrointestinale sykdommer Kvalme, munntørrhet, gastritt
Sykdommer i lever og galleveier Unormal leverfunksjon
Hud – og underhudssykdommer Kløe, alopesi
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjons-stedet Tretthet

1 kommentar: