Finne noen stoffer i denne bloggen

Nitromex "Alpharma" Glyseroltrinitrat

Deklarasjon: SUBLINGVALTABLETTER 0,25 mg og 0,5 mg: Hver sublingvaltablett inneh.: Glycerol. trinitr. 0,25 mg, resp. 0,5 mg, lactos. Fargestoff: 0,5 mg: Riboflavin (E 101).

Indikasjoner: Angina pectoris.

Dosering: 1 sublingvaltablett under tungen ved anfall eller truende anfall. Det anbefales å starte behandlingen med lavest dose da dette gir minst risiko for bivirkninger. Gir dette dårlig effekt, økes dosen.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for nitrater og relaterte organiske nitratforbindelser. Alvorlig hypotensjon og hypovolemi. Hjertetamponade. Konstriktiv perikarditt. Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Økt intrakranielt trykk. Pasienter som behandles med nitrater må ikke samtidig gis sildenafil.

Forsiktighetsregler: Forsiktighet bør utvises ved artiell hypoksemi som skyldes alvorlig anemi da biotransformasjon av glyseroltrinitrat er redusert. Pasienter med hypoksemi og ubalansert ventilasjon/perfusjon pga. lungesykdommer eller ischemisk hjertefeil skal behandles med særskilt forsiktighet. Hos pasienter med angina pectoris, hjerteinfarkt eller cerebral ischemi kan nitrater forverre balansen mellom ventilasjon/perfusjon og føre til nedgang i arterielt partielt oksygentrykk. Nitrater kan gi blodtrykksfall og kraftig reduksjon av minuttvolumet hos pasienter med aortastenose og mitralstenose. Brukes med forsiktighet til pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon pga. redusert eliminering av glyceroltrinitrat. Toleranseutvikling eller avtagende effekt forekommer ved kontinuerlig eller hyppig dosering av langtidsvirkende nitrater, inkl. transdermale systemer. Nitratfrie intervaller på 8-12 timer hvert døgn anbefales for å forhindre toleranseutvikling. Brå seponering/nedtrapping bør unngås pga. risiko for angina pectoris-anfall og overlappende behandling bør igangsettes.

Interaksjoner: Glyseroltrinitrat i kombinasjonen med alkohol kan gi utilsiktet hypotensjon som følge av vasodilatasjon. Barbituratmedikasjon kan øke metaboliseringshastigheten av glyseroltrinitrat pga. enzyminduksjon. Kortvarig nedsatt effekt kan utvikles grunnet forbruk av sulfhydrylgrupper i nitratreseptorene, f.eks. ved hyppig eller høy dosering. Metaboliseringen er glutationavhengig. Inngift av større mengder organisk nitrat kan tømme leverens glutationlagre og derved forsinke inaktiveringen i betydelig grad.

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Preparatet skal bare brukes under graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk: Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan få skadelige effekter. Preparatet bør derfor ikke brukes ved amming.

Bivirkninger: "Flushing" og hodepine. Hodepinen minsker vanligvis etter få dagers bruk.

Egenskaper: Klassifisering: Organisk nitratester med virkning på brystsmerter forårsaket av koronar hjertesykdom. Virkningsmekanisme: Sulfhydrylgrupper i den glatte muskulaturs «nitratreseptorer» reduserer organiske nitratestere, og dette gir relaksasjon av glatt muskulatur, hvorved kapasitetskarene dilateres. Den tonusnedsettende effekten reduserer således den venøse tilbakestrømning til hjertet og hjertets arbeid minskes. Dette bedrer det misforhold som foreligger mellom hjertets oksygenbehov og -tilførsel. Dermed reduseres eller forsvinner anginoide smerter. Resoriblettene er fremstilt slik at de henfaller momentant ved berøring med vann. Når de legges under tungen kommer virkningen etter få sekunder. Absorpsjon: Absorberes godt fra slimhinnene. Administrert sublingualt får en rask absorpsjon av aktivt glyseroltrinitrat direkte til det systemiske kretsløp. Metabolisme: Denitreres raskt i leveren via glutation organisk nitrat reduktase. Utskillelse: Hovedsakelig i urin.

Pakninger og maksimalpriser (pr.01.2009):
V.nr 524694 C NITROMEX, 0,25 mg sublingvaltab, 30 stk , maks.pris ikke fastsatt
V.nr 524702 C NITROMEX, 0,25 mg sublingvaltab, 100 stk , maks.pris ikke fastsatt
V.nr 060913 C T NITROMEX, 0,25 mg sublingvaltab, 4 x 30 stk glass, kr 101,10
V.nr 524710 C T NITROMEX, 0,5 mg sublingvaltab, 30 stk glass, kr 47,50
V.nr 524728 C NITROMEX, 0,5 mg sublingvaltab, 100 stk , maks.pris ikke fastsatt
V.nr 060905 C T NITROMEX, 0,5 mg sublingvaltab, 4 x 30 stk glass, kr 101,10

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar